Underdog Projects: hebrew gematria calculator | news trends israel | tofes.co.il בס"ד | מחשבון גימטריא עברית | ארכיון ומחקר חדשות | טופס

ברוך הבא למחשבון חשבוניות
הקש סכום בכל מקום שתרצה והנתונים יחושבו אוטומטית.

המחשבון מיועד לחישוב קל של סכום המע"מ, הסכום המקורי.

המחשבון מאפשר גם סיכום של סכומים בטור, וחישוב מט"ח


רשימת סכומים
העתק לכאן רשימת סכומים לסיכום. המחשבון ידע להתעלם מטקסט שאינו מספרי ולסכם את הסכומים.
כל מספר צריך להיות בשורה חדשה.

לדוגמא
720$
as45
330
יתנו תוצאה של:
1095
סכום ביניים
סכום הביניים הינו התוצאה של סכום המספרים שהוקשו בסכומים לחישוב

ניתן להקיש ישירות סכום ביניים ולהשתמש בו לחישוב מט"ח
מט"ח
סכום המט"ח יוכפל בערך של סכום הביניים כדי לתת תוצאת חישוב בשקלים. התוצאה הסופית תועבר לערך הסכום הכולל.

ניתן להקיש כל ערך מט"ח והתוצאה תחושב אוטומטית
סכום
סכום זה הוא הערך הסופי של כל סיכומי הסכומים והמט"ח לפני חישוב המע"מ

ניתן להקיש כל ערך והתוצאה תחושב אוטומטית
מע"מ
אחוז המע"מ לחישוב החשבונית

ניתן להקיש כל ערך והתוצאה תחושב אוטומטית
סכום לתשלום
הסכום הסופי לתשלום. גם אותו ניתן לשנות ולראות איך שאר הסכומים מחושבים

ניתן להקיש כל ערך ושאר התוצאות יחושבו באופן אוטומטי
צור קשר | תנאי שימוש
מחשבון חשבוניות
:רשימת סכומים לסיכום
:סכום ביניים
:מט"ח
:סכום
:מע"מ
:סה"כ לתשלוםשורת חישוב:
 
תנאי שימוש:
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק במישרין או בעקיפין משימוש באתר. האתר הנו לעזרת כלל ואין להסתמך על התוצאות בו בלבד בשום אופן. כל המשתמש באתר זה עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.על האתר:
ברוך הבא למחשבון חשבוניות
.הקש סכום בכל מקום שתרצה והנתונים יחושבו אוטומטית
המחשבון מיועד לחישוב קל של סכום המע"מ, הסכום המקורי.
המחשבון מאפשר גם סיכום של סכומים בטור, וחישוב מט"ח
רשימת סכומים
העתק לכאן רשימת סכומים לסיכום. המחשבון ידע להתעלם מטקסט שאינו מספרי ולסכם את הסכומים.
כל מספר צריך להיות בשורה חדשה.

לדוגמא
720$
as45
330
יתנו תוצאה של:
1095
סכום ביניים
סכום הביניים הינו התוצאה של סכום המספרים שהוקשו בסכומים לחישוב

ניתן להקיש ישירות סכום ביניים ולהשתמש בו לחישוב מט"ח
מט"ח
סכום המט"ח יוכפל בערך של סכום הביניים כדי לתת תוצאת חישוב בשקלים. התוצאה הסופית תועבר לערך הסכום הכולל.
סכום
סכום זה הוא הערך הסופי של כל סיכומי הסכומים והמט"ח לפני חישוב המע"מ
מע"מ
אחוז המע"מ לחישוב החשבונית
סכום לתשלום
הסכום הסופי לתשלום. גם אותו ניתן לשנות ולראות איך שאר הסכומים מחושבים
מה מחפשים
מע"מ חקירות מע"מ שכירת דירה מע"מ חולון משרדי מע"מ פתח תקוה חברות הסלולר מע"מ מע"מ סניפים סעיף מע"מ משרד מע"מ באילת מע"מ באר שבע מע"מ בנקאות תמונות מע"מ חיפה חניה מע"מ מע"מ פתח תקוה ועדה מע"מ מוסד פיננסי מע"מ ירידת מע"מ דירות סניף מע"מ אשדוד פטור מע"מ אילת דר י' גבאי מע"מ בנקים מע"מ ירושה משרד מע"מ גבעתיים משרדי מע"מ מע"מ באילת מע"מ רמת גן סניפים מע"מ תל אביב מע"מ אילת מע"מ סניף מע"מ תל אביב כתובת מע"מ אשדוד מע"מ חיפה משא אחוד מע"מ מאגר טפסים מע"מ מצלמות דיגיטליות אילת ללא מע"מ מע"מ ירקות דירה להשכרה מע"מ פטור מע"מ מע"מ גבעתיים סיגריות ללא מע"מ כתובת מע"מ מע"מ אשדוד מע"מ תל אביב משרדי מע"מ אשדוד אילת תכשיטים מע"מ ריבנוביץ מע"מ מע"מ פתח תקווה גבאי מע"מ בנקאות שרות לחברה זרה מע"מ מע"מ נתניה משרדי מע"מ גבעתיים חקירות מע"מ מישרדי מע"מ הנחיית מעמ קבוצות רכישה מעמ פתח תקווה טלפון מעמ אילת עוסק פטור החזרת מעמ לטלפון סלולרי מעמ בשיעור אפס הורדת מעמ מחשבון הורדת מעמ חקירות מעמ קיבוץ מעמ עוסק מורשה מעמ מעמ כיבודים מעמ נתניה מעם לועז


© Copyright - Underdog Projects
מחשבון חשבונית, מחשבון חשבוניות, מחשבון מע"מ, מחשבון מט"ח